6/7/10

തിരിച്ചറിവ്

പുതപ്പിനുള്ളില്‍
നഗ്നയാണെന്ന തിരിച്ചറിവ്
എന്നെ തകര്‍ത്തു

പക്ഷേ,
അപ്പോഴേക്കും
മനസ്സും ശരീരവും
പറന്നു പോയി

[മുമ്പ് ഈ ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ്. പിന്നീട് അത് ഇറേസ് ചെയ്തു. വീണ്ടും ഒരിക്കല്‍ക്കൂടി പോസ്റ്റുന്നു.]